تیم درمانی

دکتر علی ناصری

دکترای تخصصی روان شناسی سلامت

دکتر علی ناصری

دکترای تخصصی روان شناسی سلامت
اینجا کلیک کنید

دکتر مهدی عبدلی

روانپزشک

دکتر مهدی عبدلی

روانپزشک
اینجا کلیک کنید

دکتر سحر احمدی

دکترای تخصصی روانشناسی

دکتر سحر احمدی

دکترای تخصصی روانشناسی
اینجا کلیک کنید

دکتر زهرا خلیلی

دکترای تخصصی روانشناسی

دکتر زهرا خلیلی

دکترای تخصصی روانشناسی
اینجا کلیک کنید

سرکار خانم مژگان کشاورز نیا

کارشناس ارشد روان شناسی

سرکار خانم مژگان کشاورز نیا

کارشناس ارشد روان شناسی
اینجا کلیک کنید

سرکار خانم شقایق کاویانی

کارشناسی ارشد مشاوره و توانبخشی

سرکار خانم شقایق کاویانی

کارشناسی ارشد مشاوره و توانبخشی
اینجا کلیک کنید

جناب اقای قاسم شکفته

کارشناسی ارشد روانشناسی

جناب اقای قاسم شکفته

کارشناسی ارشد روانشناسی
اینجا کلیک کنید